• Superior IT Service บริการด้านไอทีที่เหนือกว่า

แนะนำองค์กร

ข้อมูลประวัติความเป็นมาขององค์กรของเรา

 

จุดเริ่มต้นของ Convergence IT Services

จุดกำเนิดของ Convergence IT Services  เริ่มมาจาก แนวคิดของทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน IT ทั้งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย และในบรรษัทข้ามชาติ ได้มองเห็นความสำคัญของงานด้าน IT ซึ่งกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน  ด้วยความรวดเร็วของระบบดิจิตอล ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  ระบบ IT ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการพัฒนาความเจริญเติบโต และความอยู่รอดของธุรกิจเป็นอย่างมาก การเน้นให้ความสำคัญไปยังธุรกิจหลัก ( Core Business )  และมอบงานที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง (Special Skill)  โดยเฉพาะงานทางด้าน IT ให้แก่ Outsourcing จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยลดความเสี่ยง ลดต้นทุน ทำให้ธุรกิจพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
จากแนวคิดดังกล่าว ทางบริษัท Convergence IT Services จำกัด จึงมุ่งพัฒนาสร้างทีมงาน IT Outsourcing ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “คุณภาพของงาน มาจากคุณภาพของคน” จึง มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในองค์ความรู้ทุกๆด้าน ทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาชีพ (Technical Skill ) และทักษะความรู้ด้านอื่นๆ ( Soft Skull ) เพื่อให้บุคลากรของบริษัท ที่ส่งไปตามหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทำงานอย่างมีความสุขสร้างสรรค์ผลงานอย่างเหมาะสม  เป็นไปตามที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆตั้งเป้าหมายไว้หรือมากกว่า  ซึ่งนับเป็นความสำเร็จร่วมกันทั้งของบริษัทคอนเวอร์เจนซ์ ไอทีเซอร์วิสจำกัด และคู่ค้าของเรา

 

จุดแข็งของ Convergence IT Services

ทีมงานที่มีความสามารถ
ทีมงานที่มีความสามารถในการผสมผสานความรู้ ในเชิง เทคนิค (Technical Skill ) และทักษะด้านอื่นๆ ( Soft Skill) ให้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในรูปแบบการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่คู่ค้าของเรา โดยเน้นตั้งแต่ การสรรหา คัดเลือกบุคลากร รวมถึงกระบวนการพัฒนา เพื่อที่จะส่งมอบบุคลากรที่มีคุณภาพ ไปยังหน่วยงานของคู่ค้า ในการทำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน IT อันเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเจริญเติบโตของธุรกิจ  โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลของงานด้าน IT  อาทิเช่น ISO, ITIL เป็นต้น  

 

การพัฒนาสร้างสรรค์บุคลากรที่ยอดเยี่ยม
งานด้าน IT Outsourcing เป็นงานบริการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรง จึงต้องผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างความเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทาง (Specialist) และความเป็นผู้มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี (Service Mind) โดยบริษัทมีแนวทางในการฝึกฝนพัฒนาให้พนักงานมีคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ด้าน  ดังต่อไปนี้


1.มีใจรักในการให้บริการ
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ และใจรักในงานบริการ ยินดีช่วยเหลือ ผู้มาใช้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย


2.พื้นฐานความรู้ทางด้าน IT
ระบบการรวบรวมองค์ความรู้  กระบวนการถ่ายทอดความรู้  ตามขั้นตอนที่เหมาะสม ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล


3.ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ความสามารถในการสื่อสาร ความยืดหยุ่น ( Flexibility) การปรับตัวในการทำงานตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของแต่ละองค์กร ( Environment) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (KPI )ได้สำเร็จลุล่วง


4.ความสามารถในการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Development)มุ่งสู่มาตรฐานสากล ( Global Standard)
พนักงานที่มีศักยภาพ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สร้างงานบริการด้าน IT ในระดับสากล (Global Site ) เพื่อการสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจของคู่ค้าให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน