• Superior IT Service บริการด้านไอทีที่เหนือกว่า

บริการของเรา

บริษัทฯเน้นงานให้บริการด้าน IT ให้แก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานที่สามารถทำงานในระดับสากลได้.

 

บริษัทฯเน้นงานให้บริการด้าน IT ให้แก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานที่สามารถทำงานใน Global Site ได้ (ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน) การบริการด้าน IT Outsourcing, Implement, Migration, Infra structure รวมถึง Project Consultant  และกรณีการให้การดูแลภาพรวมการทำงานของ IT ทั้งหมด (Turn Key Project ) โดยเฉพาะงานด้าน  Technical Support ซึ่งบริษัท มีความชำนาญเป็นพิเศษ

 

โดยลักษณะของงาน อาจแบ่งตามรูปแบบของสัญญา ได้ดังนี้

Contact Services

outsource ตำแหน่งงานรายบุคคล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใต้การดูแลและพัฒนาบุคลากรตามแผนงานของบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

Sub Contact Services ›

การทำงานของ IT ที่มีการจ้าง outsource บางส่วนของโครงสร้าง โดยยังคงพนักงานหลักของบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนงานทางด้าน IT ตามนโยบายของบริษัท

Full Contact Services ›

บริการ Outsource เต็มรูปแบบที่ผู้ให้บริการทำหน้าที่รับนโยบายด้าน IT แล้วทำหน้าที่ขับเคลื่อน ผลักดันโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขั้นตอนการให้บริการงานด้าน  IT Outsource  อย่างมีคุณภาพ

1. ศึกษาธุรกิจ และความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด  ( Case Study ) เพื่อให้การบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจต้องการชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานของของหน่วยงานนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. ความเป็นมืออาชีพในความชำนาญเฉพาะทาง  ( Business Partner)  การพัฒนาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงาน IT เพื่อช่วยให้คู่ค้ามีระบบ IT ที่พร้อมสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างความเจริญเติบโตไปพร้อมกัน

 

3. การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม  ( Quality Resource) การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เหมาะสมต่อรูปแบบการทำงาน ทั้งความรู้ด้าน IT และความสามารถด้านอื่นๆที่ต้องใช้ในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

 

4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ( Continuously Develop) งานด้าน IT มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว บริษัทได้พัฒนาวิธีการเพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ความรู้ด้านงาน IT ตามมาตรฐานสากล ( ITIL Foundation) รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้บุคลากรของบริษัทสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่
5. เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การมีส่วนร่วม และความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการทำงาน  ( Innovation & Creativity & Team Work)แนวทางการทำงานของบริษัทเน้นความคิดสร้างสรรค์ การรับข้อมูลทั้งในแนวดิ่ง (Vertical) และแนวราบ (Horizontal) แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

6. ระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ( Service Approval) บริษัทกำหนดให้มีการประเมินการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม feed back จากลูกค้าโดยตรง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 

 

เรามีความชำนาญเป็นพิเศษ โดยสามารถสนับสนุนงานด้านต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น

 

1. Helpdesk Service or Call center for Local and Global Site

2. On-site Support Service & Staff Augmentation for Local and Global Site

3. Technical Project Management

4. System Migration & Consolidation

5. Network & Support Administration

6. Network Assessment

7. System Upgrades & Integration